Hoppa till sidans innehåll

Stadgar Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund


STADGAR
VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND


§ 1

Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund, som bildades 1952, är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.
Genom att du är med och engagerar dig i din lokalförening kan vi erbjuda idrotts- och fritidsverksamheter som passar just dig.
Du kommer att få uppleva en ökad glädje och gemenskap på arbetsplatsen, en förbättrad hälsa och välmående och en ökad arbetsprestation.

§ 2

Förbundets uppgift är att stödja och samordna föreningarnas verksamhet.

§ 3

Till förbundet får endast ansluta förening som organiseras av personal inom Vattenfallskoncernen, d.v.s. inklusive personal i majoritetsägda dotterbolag.
Ansökan om medlemskap i förbundet skall skriftligen ske hos förbundsstyrelsen med översändande av stadgar. Om medlemskap nekas, skall vederbörande förening skriftligen underrättas om skälet därtill.

Förening som inte uppfyller stadgar eller förbundsstämmans beslut kan av styrelsen uteslutas ur förbundet. Underrättelse om skälet skall meddelas till denna förening.

Förbundsstyrelsen skall vid förbundsstämma informera om förening som ej antagits som medlem eller som uteslutits samt skälen därtill. Förbundsstyrelsen skall även vid förbundsstämman informera om nya föreningar som anslutits.

§ 4

Förbundets högsta beslutande instans är förbundsstämman. Till förbundsstämman har varje förening ansluten till förbundet rätt att sända ombud.

Ombud för förening skall kunna intyga (protokollsutdrag eller annat intyg) rätten att representera sin förening. Ombudet kan endast representera en förening. På förbundsstämman får även andra medlemmar från anslutna föreningar än röstberättigande ombud delta. Dessa äger förslagsrätt, men ej rösträtt.

På förbundsstämman har varje förening:

1 röst om antalet medlemmar vid senaste stämman var 1-50 st
2 röster om antalet medlemmar vid senaste stämman var 51-100 st
3 röster om antalet medlemmar vid senaste stämman var 101-150 st
4 röster om antalet medlemmar vid senaste stämman var 151- st

§ 5

Ordinarie förbundsstämma avhålls varje år på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen, dock senast före april månads utgång.

Ärende eller motion, som förening önskar hänskjuta till ordinarie förbundsstämma, skall skriftligen delges förbundsstyrelsen senast 40 dagar före stämman.

Extra förbundsstämma kan utlysas av förbundsstyrelsen, då densamma anser detta påkallat.
Förbundsstyrelsen är skyldig utlysa extra förbundsstämma om minst hälften av de till förbundet anslutna föreningarna så kräver. Föreningarna skall skriftligen delge förbundsstyrelsen det ärende de begär få behandlat.

Skriftlig kallelse till förbundsstämma skall tillställas alla anslutna föreningar senast 30 dagar före stämman. Föredragningslista skall åtföljas kallelsen.

Förbundets verksamhetsår omfattar tiden 1/1-31/12.

§ 6

Mellan förbundsstämmorna handhas verksamheten av förbundsstyrelsen.

§ 7

Förbundsstyrelsen består av ordförande och 7 st övriga ledamöter.
Därutöver skall finnas 3 st suppleanter, som vid förfall för ordinarie ledamöter inträder i den ordning de valts. Ordförande, ledamöter samt suppleanter väljs direkt av förbundsstämman.

Mandattiden för ordförande och suppleanter är 1 år. För övriga ledamöter är mandattiden 2 år.

Valberedningen består av 3 ledamöter för en tid av 1 år, varav en sammankallande.
Valberedningen skall tillfråga de vars mandattid utgår i god tid innan årsmötet. Senast två veckor innan årsmötet skall valberedningen avge sitt förslag.
Valberedning utses av förbundsstämman.

§ 8

Vid ordinarie förbundsstämma skall bl.a. följande ärenden förekomma:

1. Förbundsstämmans öppnande
2. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
3. Förbundsstämmans behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av funktionärer vid förbundsstämman
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. 2 st justeringsmän
d. 2 st rösträknare
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Föredragning av
a. Ekonomisk berättelse
b. Revisionsberättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende den tid revisionen omfattat
9. Behandling av från förbundsstyrelsen och/eller revisorerna hänskjutna frågor
10. Behandling av frågor och motioner som av föreningarna överlämnats till förbundsstämman
11. Fastställande av allmänna riktlinjer för förbundets verksamhet under kommande verksamhetsår
12. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
13. Val av
a. Ordförande för en tid av 1 år
b. Ledamöter av förbundsstyrelsen (7 st) för en tid av 2 år
varav 4 st väljs jämna år och 3 st väljs udda år
c. Suppleanter (3 st) för en tid av 1 år
d. Revisorer (2 st) för en tid av 2 år
varav 1 st väljs jämna år och 1 st väljs udda år
e. Revisorssuppleanter (2 st) för en tid av 1 år
f. Valberedning (3 st ledamöter) för en tid av 1 år

§ 9

Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör vid konstituerande sammanträde efter varje förbundsstämma. Vid konstituerande möte bestäms även arbetsfördelningen inom styrelsen.

Vid avgörande av viktiga frågor håller förbundsstyrelsen sammanträde. Frågor, som därvid kräver omröstning, avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. För att förbundsstyrelsen skall vara beslutsmässig, fordras att minst 5 ledamöter är närvarande.

§ 10

Mellan förbundsstyrelsesammanträdena handlägges löpande ärende av enskild styrelseledamot eller av styrelsen utsedda arbetsutskott.

§ 11

Förbundsstyrelsen skall:

- föra föreningarnas talan gentemot Vattenfallskoncernens ledning
- hos Vattenfall AB årligen ansöka om anslag till sin verksamhet
- handlägga de frågor, som föreningarna framför och de som ingår i förbundets verksamhet
- utfärda erforderliga råd och anvisningar för föreningarna
- vid ordinarie förbundsstämma avge verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret

§ 12

Förbundet tecknas av förbundsordföranden och kassören, var och en för sig eller tillsammans.

§ 13

Förbundets inkomst och utgifter bokföres av kassören och revideras av förbundsstämman utsedda revisorer.

Förbundsstyrelsen äger rätt att ta del av föreningarnas verksamhet och räkenskaper.

§ 14

Ändring av förenings stadgar skall godkännas av förbundsstyrelsen.

§ 15

Förbundsstämman beslutar om ändring av förbundets stadgar och för beslut fordras 2/3 majoritet.

§ 16

Beslut om förbundets upplösning och i samband därmed omdisposition av förbundets tillgångar skall fattas på två av varandra följande förbundsstämmor med 2/3 majoritet.

§ 17

På förslag av en enig styrelse kan förbundsstämman utse hedersledamot. Hedersledamot kan adjungeras till styrelsen och har då yttranderätt men inte rösträtt.

§ 18

Förening som inte haft någon verksamhet under mer än två års tid skall avslutas (likvideras). Kassabehållningen för den avslutade föreningen skall tillfalla förbundet, om inte föreningens årsmöte i samband med att föreningen avslutas beslutar om annan disposition. Vid likvidation får inte pengarna delas upp mellan föreningens medlemmar.

Förbundet skall därefter förvalta den avslutade föreningens kassa under två år. I händelse av att föreningens verksamhet återupptas under innevarande tvåårsperiod äger föreningen rätt att återfå sin kassabehållning. Om verksamheten inte återupptas inom två år tillfaller kassabehållningen förbundet att fritt disponera till övrig verksamhet.

--------------------------------------------------------------------------------
Uppdaterade 2022-03-24
Länkar 
pil_bla_fram Stadgar [pdf]
pil_bla_fram Stadgemall [pdf]
 
Uppdaterad: 05 APR 2022 10:49 Skribent: Sven Forsell