Hoppa till sidans innehåll

Policy för VIF styrelse


Styrelsearbete
Styrelsens arbete kan ske såväl under ordinarie arbetstid som på fritiden.
Engagemang utanför ordinarie arbetstid sker på fritid och är ideellt arbete. Detta gäller även vid deltagande i Vattenfallsmästerskap

Styrelsen har ca sex sammanträden per år enligt en i förväg uppgjord arbetsplan.

En väl fungerande styrelse innebär att alla är aktiva och har tillgång till allt material då mycket av styrelsearbetet sker via arbetsgrupper och nätverk. Som pensionär är det svårt att leva upp till detta och ett principbeslut bör vara att man därför avgår vid nästa stämma efter sin pensionering.

Utbildning
Fortbildning av ledamöterna skall ske kontinuerligt. Utbildningsplanen skall planeras och budgeteras av arbetsgruppen för utbildning.

Profilkläder
Lämpliga profilkläder för styrelsens ledamöter skall vid behov tas fram av arbetsgruppen för profil- och tävlingskläder.

Ersättning
Traktamente, restid och arvode utbetalas ej till VIF-ledamot.

Ersättning för arbetstid och utlägg för faktiska kostnader mot kvitto i samband med möte eller uppdrag för VIF skall faktureras Vattenfalls IF så fort som möjligt.

Valberedning
Valberedningens uppgift är att bevaka att respektive ledamot bidrar aktivt till styrelsens arbete. Om så inte är fallet är det valberedningens uppgift att vid utgång av mandatperioden föreslå en annan ledamot. Valberedningen ska också verka för en jämn könsfördelning samt att ledamöterna i styrelsen är geografisk spridda.

Jubilerande föreningar
Vattenfalls idrotts- och fritidsförbund uppvaktar VIF-förening som firar jämna 25-årsjubileum med start från och med 50 år. Jubilerande förening får själv välja vilken uppvaktning som önskas, antingen i form av kontanter eller en gåva till ett ungefärligt värde av 5.000 kr

Alkoholpolicy
I Vattenfalls koncernriktlinje för alkohol och droger kan man läsa bl a följande:

”Vårt arbetsklimat skall kännetecknas av respekt för individen. En alkohol- eller drogliberal inställning kan skapa eller öka risken för missbruk. Inom Vattenfall eftersträvar vi god arbetsmiljö och stor säkerhet på våra arbetsplatser. Därför accepterar vi inte alkoholmissbruk eller icke-medicinskt bruk av narkotika, doping¬preparat och beroendeframkallande läkemedel och särskiljer inte arbetsliv och fritid i detta avseende.”

Vidare kan man läsa att

”Om öl och vin bjuds vid representation, kurser, konferenser, högtidliga tillfällen med mera, ska det ske återhållsamt. Alkoholfria dryckesalternativ ska alltid erbjudas. Vattenfall bjuder normalt inte på starksprit.”

Vattenfall IF ställer sig bakom koncernens uppfattning och har som idrotts- och fritidsförbund ett särskilt ansvar som förebild i friskvårdsfrågor. Vattenfall IF vill verka för en gemenskap där alla medlemmar kan känna sig välkomna och trygga.

Vad innebär detta?

För föreningar: Respektera koncernens målsättning, vilket bl a innebär att inte servera starksprit i samband med VIF-arrangemang. Ha som regel att omedelbart skicka hem medlemmar från VIF-arrangemang som uppträder starkt berusade och/eller störande. Med kraft agera om föreningens medlemmar dricker alkohol på tävlingsarenan under tävlingarna.

För ledare inom Vattenfall IF: Att särskilt tänka på att de uppfattas som normbildare av andra medlemmar. Att ingripa med kraft om man upptäcker medlemmar som är mycket berusade och/eller störande.

För alla medlemmar: En allmän måttlighet med alkohol vid VIF-arrangemang samt att visa hänsyn till varandra. Ingripa och hjälpa till om man ser att någon är på väg att bli allt för berusad.

Startbidrag till nystartade föreningar
Föreningar som nystartar eller startar om efter minst fem på varandra följande år av inaktivitet har möjlighet att erhålla ett startbidrag.

Ansökan om startbidrag skall innehålla föreningens målsättning och verksamhet, stadgar, protokoll från uppstartsmöte/årsmöte och konstituerande möte, en medlems¬förteckning samt en beskrivning av vad bidraget kommer att användas till. Föreningar som startar om skall dessutom redovisa vilka tillgodohavanden föreningen har i dagsläget samt resultat- och balansräkning för det senaste året föreningen var aktiv.

Startbidrag kan även sökas av förening som startar om efter mindre än fem års inaktivitet om särskilda skäl föreligger, t ex att föreningen helt saknar tillgångar.

Startbidrag kan beviljas för exempelvis materialinköp, ledarutveckling, deltagande i VIF-arrangemang eller något annat syfte som kommer medlemmarna till godo.

Startbidragets storlek bestäms av förbundsstyrelsen vid varje enskilt fall.

Synpunkter från enskilda medlemmar via e-post
Vattenfalls IF´s förbundsstyrelse har som främsta uppgift att vara sammanhållande länk för de lokala föreningarna i gemensamma frågor. Förbundsstyrelsen ska också vara de lokala föreningarnas språkrör mot Vattenfall AB, främst gällande ekonomiskt bidrag. De lokala föreningarna ska via årsstämman ge styrelsen uppdrag att agera enligt de beslut som tas där.
Mycket av arbetet bedrivs via e-post så även information från styrelsen ut till de lokala föreningarna samt vidare till föreningarnas medlemmar. Det är därmed enkelt för de enskilda medlemmarna att skicka frågor och synpunkter direkt till medlemmar i förbundsstyrelsen. Detta är något som ökar stadigt och som har blivit en belastning för förbundsstyrelsen som upptar mycket tid (Vi har ca 5500 medlemmar i våra föreningar!)
Förbundsstyrelsen har därför beslutat att inte svara på e-postbrev från enskilda medlemmar. Om någon medlem har synpunkter på den information styrelsen skickar till föreningarna ska detta först tas upp i den lokala föreningens styrelse som sedan beslutar om ärendet ska vidarebefordras till förbundsstyrelsen. Detta gäller all information som är adresserad till föreningarna.
Ev. undantag från detta beslutas av förbundsstyrelsens medlemmar i varje enskilt fall!

 

  

 
Uppdaterad: 10 APR 2017 11:35 Skribent: Sven Forsell